1. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WAARSCHUWINGEN
Servicesplus. (kvk nummer 64994031 te Amsterdam), beheert de site Vloerenplus.co, waarop aan de internet gebruikers diverse diensten worden aangeboden (verder "de Diensten" genoemd). De internet gebruikers kunnen de site Vloerenplus.co gratis raadplegen, maar zonder enige waarborg van Vloerenplus.co. Deze Website wordt u aangeboden op voorwaarde dat u de bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen uit dit document onvoorwaardelijk aanvaardt. Het feit dat u deze Website gebruikt, betekent dat u genoemde bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen aanvaardt. U mag deze Website enkel gebruiken wanneer u Vloerenplus.co garandeert dat u de site niet voor volgens dit document ongeoorloofde of verboden doeleinden zult gebruiken. Internet gebruikers die de site Vloerenplus.co benutten worden uitdrukkelijk geÔnformeerd over de risico's die verbonden zijn aan de specifieke Internettechnologie. Vloerenplus.co kan dus niet garanderen dat de informatie die via de door Vloerenplus.co aangeboden diensten wordt verspreid, niet zal worden onderschept door derden, noch dat de uitgewisselde berichten geheim zullen blijven.

2. INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle elementen van deze Website zijn beschermd door de auteursrechten van Vloerenplus.co en/of van zijn leveranciers en partners. Vloerenplus.co en andere namen van producten en/of diensten van Vloerenplus.co die op deze sites vermeld worden, zijn gedeponeerde merken van Vloerenplus.co. Andere namen van producten of firma's die op deze site worden vermeld, kunnen merken van de respectievelijke eigenaars zijn. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vloerenplus.co, mag u geen informatie, product of dienst die u via deze site hebt gekregen, wijzigen, kopiŽren, doorsturen, verspreiden, vertegenwoordigen, reproduceren, publiceren, onder licentie in concessie geven, overdragen noch verkopen, en evenmin documenten en/of producten maken die afgeleid zijn van bovengenoemde elementen.

3. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN
De site Vloerenplus.co bevat hypertextlinks naar sites die door derden worden beheerd. Vloerenplus.co kan geen enkele permanente controle uitoefenen op die sites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Het opnemen van die links betekent niet dat Vloerenplus.co de inhoudelijke elementen van die sites goedkeurt. Vloerenplus.co kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die sites en het feit dat die sites vermeld worden op de site Vloerenplus.co, maakt Vloerenplus.co er volstrekt niet aansprakelijk voor.
Vloerenplus.co verleent geen enkele garantie inzake:

4. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE INTERNET GEBRUIKER
De site Vloerenplus.co kan een internet gebruiker in contact brengen met een derde rechtspersoon (zoals bijv. financiŽle instellingen). Vloerenplus.co vertegenwoordigt die derde rechtspersoon niet. Informatie die door een derde wordt gegeven en door Vloerenplus.co via haar site of een ander communicatiemiddel wordt doorgestuurd, kan nooit worden beschouwd als een offerte van die derde. Daarom zal er slechts sprake van een offerte zijn, wanneer de derde zijn aanbieding rechtstreeks aan de betrokken internet gebruiker heeft gegeven. Vloerenplus.co zal op de site Vloerenplus.co bepaalde informatie, gegevens, foto's, kaarten en diensten verspreiden, die door derden werden ontwikkeld. Vloerenplus.co neemt op geen enkele manier deel aan de ontwikkeling daarvan en kan geen enkele garantie geven in verband met de geschiktheid, betrouwbaarheid, degelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie, gegevens, en diensten die via de site Vloerenplus.co worden verspreid. Bijgevolg moet de internet gebruiker voorzichtig omspringen met de informatie die op de site Vloerenplus.co verschijnt en alle nodige controles op zijn eigen verantwoordelijkheid uitvoeren.

De internet gebruiker verbindt zich ertoe geen computerpiraterij noch "hacking" te plegen op het systeem van Vloerenplus.co of op enig ander systeem dat direct of indirect via het Internet bereikbaar is. Het is verboden de diensten van Vloerenplus.co te gebruiken voor een actie die als gevolg heeft: dat men illegaal toegang krijgt tot gegevens van de aangesloten netwerken; dat men de goede werking van de dienst van Vloerenplus.co in het gedrang brengt of het gebruik of de capaciteit van de diensten voor de andere leden in gevaar brengt, meer bepaald door op onverantwoorde wijze een grote hoeveelheid verkeer te veroorzaken; de juistheid van de computergegevens te beschadigen of te vernielen. dat u in kwalitatief of kwantitatief opzicht een substantieel deel van de databank opvraagt of hergebruikt. Vloerenplus.co kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die door derden of door de internet gebruiker worden gepleegd via Vloerenplus.co zijn diensten.

Vloerenplus.co behoudt zich het recht voor internet gebruikers die de nederlandse wetgeving overtreden, bij de bevoegde overheid aan te geven en de toegang en het gebruik van de diensten en databanken te ontzeggen aan elke internet gebruiker die algemene voorwaarden van Vloerenplus.co schendt.
Elke internet gebruiker die het identificatie- of registratieformulier invult, wordt gekenmerkt door een login en een wachtwoord. Het wachtwoord waarmee de internet gebruiker zich identificeert en toegang krijgt tot de diensten, is persoonlijk en geheim. Enkel de internet gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van zijn wachtwoord. De internet gebruiker verbindt zich ertoe zijn wachtwoord geheim te houden en het op geen enkele wijze mee te delen.

5. ARTIKELS EN ADVIEZEN
Op de site kunt u praktische informatie (artikels, adviezen...) raadplegen.
Vloerenplus.co is niet altijd de auteur van de informatie die zij verspreidt. Sommige inlichtingen werden ingezameld bij derden en Vloerenplus.co kan de juistheid, betrouwbaarheid, degelijkheid of volledigheid ervan niet garanderen.

6. REKENHULPMIDDELEN
Vloerenplus.co stelt de internet gebruikers eenvoudig te gebruiken rekenhulpmiddelen ter beschikking, waarmee ze een aantal bewerkingen kunnen uitvoeren. Deze hulpmiddelen zijn enkel bedoeld om de internet gebruikers een idee te geven van de berekende waarden. De verkregen resultaten mogen nooit als zeker worden beschouwd. De gebruiker zal die berekeningen op eigen risico aanwenden.

7. ON LINE-GEBRUIK VAN WEB-GEMEENSCHAPPEN
Indien de Website gespreksgroepen, informatiegroepen, forums, gemeenschappen, communities en/of andere berichtgevings- of communicatiesystemen bevat (die gezamenlijk worden aangeduid onder de benaming "Gemeenschappen"), verbindt u zich ertoe deze Gemeenschappen enkel te gebruiken om berichten en inlichtingen te verzenden en te ontvangen die passen bij de desbetreffende Gemeenschap of die ermee in verband staan. Wanneer u een Gemeenschap gebruikt, zorgt u dat u bijvoorbeeld, maar niet alleen, om niet: iemand te beledigen, misbruiken, belagen, achtervolgen of bedreigen, noch andermans rechten op een of andere wijze te schenden (meer bepaald door de persoonlijke rechten met inbegrip van de persoonlijke levenssfeer). ongeschikte onderwerpen, namen, elementen of inlichtingen te publiceren, verzenden, uploaden naar een server, verspreiden of rond te strooien, die beledigend kunnen zijn ten aanzien van geloofs- of ethische overtuigingen, die kwetsend, obsceen, onbehoorlijk of ongeoorloofd zijn, of die enig recht schenden, meer bepaald de intellectuele eigendomsrechten.

naar een server bestanden te uploaden die programma's of andere door het intellectueel eigendomsrecht (of door andere persoonlijke rechten met inbegrip van het recht op de persoonlijke levenssfeer) beschermde elementen bevatten, tenzij u zelf houder bent van die rechten, dat u er een geoorloofde controle op uitoefent of dat u alle vereisten toestemmingen hebt ontvangen. naar een server bestanden te uploaden die virussen bevatten of slecht zijn, of enig ander programma dat de werking van een andere computer zou kunnen storen. goederen, diensten of andere elementen die beschermd zijn door het intellectueel eigendomsrecht, commercieel te promoten of te koop aan te bieden. studies, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven uit te voeren of te verzenden.
een bestand te uploaden dat door een gebruiker van een andere Gemeenschap werd opgestuurd, wanneer u weet (of zou moeten weten) dat het verspreiden ervan ongeoorloofd is.

vermeldingen in verband met de auteur, wettelijke vermeldingen of andere vermeldingen inzake eigendomsrecht met betrekking tot de oorsprong of de bron van het programma of van enig ander element te schrappen, dat deel uitmaakt van een bestand dat naar een server werd ge-uploaded. Andere gebruikers te verhinderen Gemeenschappen te gebruiken of het gebruik ervan te beperken. Vloerenplus.co behoudt zich het recht voor u steeds de toegang tot een of tot alle Gemeenschappen te ontzeggen zonder melding en zonder opgave van redenen. Vloerenplus.co is niet verplicht de Gemeenschappen te controleren. Niettemin behoudt het zich het recht voor op elk ogenblik en eenzijdig alle of een deel van de documenten of informatie te bewerken, de verzending ervan te weigeren of te elimineren. Bovendien behoudt Vloerenplus.co zich het recht voor alle informatie te verspreiden om zich aan te passen aan de van kracht zijnde wetten of verordeningen, of om te voldoen aan een gerechtelijke of administratieve aanmaning.

U erkent dat alle gemeenschappen openbare gemeenschappen zijn en geen privť-kringen. Bijgevolg kunnen uw mededelingen door andere personen worden gelezen zonder dat u daarvan op de hoogte gesteld wordt. Wees bijzonder waakzaam wanneer u in een Gemeenschap persoonlijke identificatiegegevens over uzelf of uw kinderen meedeelt. Vloerenplus.co oefent geen enkele controle uit op de inhoud van berichten of informatie die in een gemeenschap wordt gevonden en keurt die ook niet goed. Bijgevolg wijst Vloerenplus.co meer bepaald alle aansprakelijkheid in verband met de Gemeenschappen af, alsook voor elke vordering die uit uw deelname aan een Gemeenschap voortvloeit. De verantwoordelijken van de Gemeenschappen en de gasten zijn geen door Vloerenplus.co gemachtigde woordvoerders en hun mening weerspiegelt niet noodzakelijk die van Vloerenplus.co.

Door berichten te posten, bestanden naar een server te uploaden, gegevens in te voeren of door aan enige vorm van communicatie via deze Website deel te nemen, geeft u Vloerenplus.co toestemming om: Deze mededeling te gebruiken, te wijzigen, te kopiŽren, door te sturen, openbaar te verspreiden, te publiceren, met een sublicentie in concessie te geven, over te dragen of te verkopen, of werken te maken die daarvan zijn afgeleid. In sublicentie aan derden concessie te verlenen van het onbeperkte recht om een van bovenvermelde afgestane rechten uit te oefenen. Bovenstaande rechten omvatten het recht om in elk land ieder eigendomsrecht op die mededeling uit te oefenen, met inbegrip van de rechten inzake auteursrecht, merkenrecht of octrooirecht.

8. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De inlichtingen, producten en diensten die op deze Website voorkomen, kunnen technische onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze inlichtingen worden regelmatig veranderd. Vloerenplus.co en/of haar leveranciers en partners kunnen steeds verbeteringen en/of wijzigingen aan deze site aanbrengen. Neem nooit persoonlijke, juridische of financiŽle beslissingen op basis van adviezen die u door bemiddeling van deze Website ontvangt. Voor specifieke adviezen die aan uw persoonlijke situatie zijn aangepast, gelieve u een deskundig vakman te raadplegen. Vloerenplus.co en/of haar leveranciers en partners leggen geen enkele verklaring af ten aanzien van de geschiktheid, betrouwbaarheid en juistheid van de inlichtingen, producten, diensten en bijhorende grafische elementen die deze Website bevat, ongeacht het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Al deze inlichtingen, producten, diensten en bijhorende grafische elementen worden geleverd "in de staat waarin ze zich bevinden" en zonder enige waarborg. Vloerenplus.co en/of haar leveranciers en partners wijzen bij deze elke waarborg af in verband met deze inlichtingen, producten, diensten en bijhorende grafische elementen, en meer bepaald elke impliciete waarborg inzake kwaliteit, geschiktheid voor speciaal gebruik, eigendom en afwezigheid van namaak. Vloerenplus.co streeft ernaar haar Diensten in de mate van het mogelijke 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating, technische problemen of om enig andere reden. Vloerenplus.co is nooit aansprakelijk voor die onderbrekingen noch voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de internet gebruiker of voor derden.

Vloerenplus.co en/of haar leveranciers en partners kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, voor schadevergoeding als straf, voor bijkomende, speciale of indirecte schade, noch voor schade van welke aard ook, meer bepaald niet voor schade als gevolg van het verlies van het gebruik, van gegevens of van een deel van de winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de werking van deze site, uit vertraging bij het gebruik van deze site of van de onmogelijkheid deze te gebruiken, uit de levering of het gebrek aan levering van diensten of van schade in verband met inlichtingen, programma's, producten, diensten en bijhorende grafische elementen die werden verkregen op deze website of die voortvloeien uit het gebruik van deze website, ongeacht of die aansprakelijkheid al dan niet contractueel is, strafrechtelijk of quasi strafrechtelijk, of steunt op een aansprakelijkheid zonder fout of andere. Sommige landen of sommige jurisdicties aanvaarden geen afwijzing of beperking van de aansprakelijkheid voor onrechtstreekse of bijkomende schade, zodat bovenstaande beperking misschien niet op u van toepassing is. Indien u niet tevreden bent over deze website of een deel ervan, of indien u het niet eens bent met onderhavige gebruiksvoorwaarden, kunt u enkel stoppen met gebruik te maken van deze website.

9. CONTACT
Voor vragen of problemen omtrent deze Website, gelieve u contact op te nemen met info@Vloerenplus.co.
Vloerenplus.co vraagt de internet gebruikers alle ongeoorloofde inhoud te signaleren, die verkrijgbaar zou zijn via deze diensten, zodat Vloerenplus.co de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wissen of ontoegankelijk te maken. Daartoe gelieve het lid volgend e-mailadres te gebruiken: info@Vloerenplus.com.

10. BEPERKING VAN DE TOEGANG
Vloerenplus.co behoudt zich het recht voor elke internet gebruiker eenzijdig en zonder waarschuwing de toegang tot de site Vloerenplus.co geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van klaarblijkelijke schending van onderhavige bepalingen door een internet gebruiker.

11. WIJZIGING VAN ONDERHAVIGE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN
Vloerenplus.co behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen krachtens welke deze Website u wordt aangeboden, te wijzigen.

12. ALGEMENE BEPALINGEN
Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden vallen onder de Nederlandse wetgeving. Bij deze aanvaardt u dat elke geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze Website zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Website mag niet worden gebruikt in landen waar niet alle onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, van toepassing zijn. Op geschillen die mogelijkerwijs onstaan tussen de Vloerenplus en u is Nederlands recht van toepassing. Onderhavig akkoord omvat alle akkoorden over en weer die betreffende deze Website werden gesloten tussen de gebruiker en Vloerenplus.co en het vernietigt en vervangt alle vorige of gelijktijdige mededelingen en aanbiedingen die tussen de gebruiker en Vloerenplus.co omtrent deze Website gebeurden in elektronische, schriftelijke of mondelinge vorm. Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze pagina dient om ons beleid uiteen te zetten inzake persoonlijke inlichtingen die u zoudt kunnen achterlaten bij uw bezoeken aan onze site. Wij willen uw privacy gevoelige gegevens in het kader van het Internet beschermen overeenkomstig de wet Bescherming Persoonsregistraties en de wet Bescherming Persoonsgegevens (vanaf het moment dat die in werking treedt)

Doel van de verwerking van de persoonlijke gegevens.
Vloerenplus.co (xxxxxxxxxxxx, Amsterdam), zamelt persoonlijke gegevens in over de internet gebruikers die zich in verbinding stellen met de site Vloerenplus.co, alsook over de personen die een abonnement willen nemen op haar diensten, en wel met de volgende bedoelingen: om globale statistieken op te stellen over de bezoeken die de internet gebruikers aan de verschillende rubrieken van haar website brengen, alsook voor marktonderzoek;

via on line-"formulieren" om de internet gebruikers beter te leren kennen, om hun vragen te beantwoorden en om ze desgevallend te informeren over nieuwe kenmerken, diensten en producten van Vloerenplus.co en haar partners. Vloerenplus.co kan ook zorgvuldig andere firma's selecteren die u in verband met de site informatie over hun diensten en producten kunnen toezenden.

Zonder uw toestemming wordt er door ons geen enkele informatie over u, zoals adres, e-mail, telefoon- en faxnummer, demografische of identiteits- of inkomstengegevens meegedeeld aan, gedeeld met of verkocht aan derden, anders dan hieronder omschreven: U geeft Vloerenplus.co uitdrukkelijk toestemming om uw persoonlijke gegevens uitsluitend te delen met maximaal 3 aangesloten erkende vakbedrijven per ingegeven aanvraag om met u in contact te kunnen treden omtrent uw geplaatste aanvraag.
Recht op toegang en verbetering

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan het adres van Vloerenplus.co (Landsmeer), kan een internet gebruiker die zijn identiteit aantoont, van Vloerenplus.co gratis schriftelijke mededeling krijgen van de hem betreffende persoonlijke gegevens en deze doen verbeteren indien ze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. Voorts zal Vloerenplus.co uw persoonsgegevens verwijderen, indien u dat wenst. Wanneer de administratieve gegevens van de internet gebruiker zelf een wijziging ondergaan, dient deze Vloerenplus.co daarover te informeren in de loop van de maand waarin de wijziging gebeurt.

Beveiliging van de verwerking van persoonlijke gegevens. Vloerenplus.co verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om de gegevens van persoonlijke aard te beschermen, meer bepaald om te voorkomen dat ze zouden worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

Gebruik van "cookies"
Op de harde schijf van computers die de site Vloerenplus.co bezoeken zullen ťťn of meer "cookies" worden geplaatst. Een "cookie" is een bestandje dat door een door een gebruiker geraadpleegde server wordt verzonden en op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt geplaatst. De cookies die door de site Vloerenplus.co worden verstuurd, slaan informatie op over het surfen op de site Vloerenplus.co vanop de computer waarop de "cookie" wordt opgeslagen (geraadpleegde pagina's, datum en uur van de raadpleging enz.) en maken het mogelijk de opeenvolgende bezoeken van de internet gebruikers te identificeren.

Aangezien het voor de internet gebruiker mogelijk is om het gebruik van cookies uit te schakelen, kan zij dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van cookies. Personen die de site Vloerenplus.co bezoeken, kunnen zich immers tegen het opslaan van "cookies" verzetten door de opties van de surfprogramma's op hun computer te wijzigen (rubriek "voorkeur" onder Netscape en rubriek "Internet Options" onder Internet Explorer). Vloerenplus.co vestigt niettemin de aandacht van de internet gebruikers op het feit dat de toegang tot bepaalde diensten van de site Vloerenplus.co in dat geval gestoord en zelfs onmogelijk kan zijn. Geen enkele cookie bevat informatie waardoor men contact met u zou kunnen opnemen per telefoon e-mail of "snail mail".
Beleid inzake persoonlijke levenssfeer en geheimhouding.

Vloerenplus.co behoudt zich het recht voor om informatie betreffende de boodschappen, zoals inhoud, herkomst en bestemming te controleren en te onderzoeken, wanneer zij redelijkerwijze mag denken dat die mededelingen geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op onrechtmatige of ongeoorloofde activiteiten, of indien zij daartoe zal worden gehouden krachtens een wettelijk bevel of een rechterlijke uitspraak/arbitraal vonnis. Behalve wanneer de controle wordt uitgevoerd op verzoek van de bevoegde overheid, mag Vloerenplus.co enkel berichten van openbare of niet vertrouwelijke aard controleren, dat wil zeggen informatie die zich op een webpagina, boodschappen die men op gespreksforums vindt of computermailings, zonder dat deze lijst volledig is. Vloerenplus.co mag de maatregelen nemen die nodig zijn voor het goede beheer van het computersysteem. Daartoe mag ze zich toegang verschaffen tot alle mededelingen die in haar computersysteem zijn opgeslagen.

De internet gebruiker verbindt zich ertoe zijn wachtwoord en zijn toegangscode geheim te houden. Het gebruik van identificatie-elementen gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de internet gebruiker. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van die elementen, moet de internet gebruiker Vloerenplus.co daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en die mededeling per aangetekend schrijven bevestigen. De aansprakelijkheid van de internet gebruiker loopt pas ten einde op de dag die volgt op de dag waarop het aangetekend schrijven wordt ontvangen. Vloerenplus.co mag persoonlijke informatie van de internet gebruikers mededelen op verzoek van een bevoegde overheid of te goeder trouw, wanneer zij meent dat zulks nodig is om:

zich te schikken naar de geldende wetten en verordeningen of om op te treden in een rechtszaak die tegen Vloerenplus.co of tegen de site wordt ingespannen;
om de rechten of de bezittingen van Vloerenplus.co, van de site of van de gebruikers van Vloerenplus.co te beschermen of te verdedigen en,om in extreme omstandigheden in te grijpen om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van Vloerenplus.co, van de site of van het publiek te beschermen.
 

 

www.vloerenplus.co

+31 (0) 61 25 42 763  

Contactgegevens

Email: info@vloerenplus.com

Telefoon: +31 (0) 20 774 9512

Mobiel:  + 31 (0) 6 12 54 27 63

ASN bank:
IBAN: NL73 ASNB 0707 7662 65
 

Prijzen

 

Links

Andere  werkzaamheden

Kleurenkaart

© 2015 VloerenPlus.co |  Alle Rechten Voorbehouden   VCA Gecertificeerd                                                                                                    

 

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Uw checklijst

Sitemap

Vloeren Plus Official Logo
Vloeren Plus Official Logo

VloerenPlus is een onderdeel van ServicesPluss
KvK nummer 64994031

Services Plus Official Logo 2016
vloerenplus mobiel

info@vloerenplus.com

contact vloerenplus via email
helpdesk, incassoservice, modelcontracten, kortingen juridische hulp

 

Stichting ZZP Nederland

Werken bij Vloerenplus

Aanbiedingen / te koop

Onze blog

Laaste nieuws

Vloerenplus is een Norris Media Network website

Vloerenplus  aangesloten bedrijven en organisaties

Home

Over Ons

Egaliseren

Epoxyvloeren

Gietvloeren

Troffelvloeren

Plinten

Klanten

Onze Partners

Projecten

Contact